Upravljanje nepremičnin

Pun nepremičnine je specializirano podjetje za upravljanje stanovanjskih in poslovnih objektov ter garažnih hiš. Cilj naših storitev je ohranjanje in nadgradnja vrednosti vaših nepremičnin. Zaupa nam že več kot 3.000 lastnikov nepremičnin širom Slovenije.

Znotraj rednega upravljanja svojim strankam nudimo celovito podporo pri organizaciji ter izvedbi tehnično strokovnih opravil. S pomočjo najmodernejše programske opreme nudimo izvrstno in transparentno izvedbo vseh finančno-računovodskih opravil. Lastna pravna služba nudi našim strankam celosten paket svetovanja na področju pravnih pravil in aktualne zakonodaje ter postopkov. Vsakemu objektu je določen operativni upravnik, s katerim lastniki stanovanj in poslovnih prostorov komunicirajo glede vzdrževanja in obratovanja objektov. Sodelujemo tudi pri razpisih za ugodne kredite in subvencije z naslova učinkovite rabe energije.

Administrativne storitve

 • ߋ  Vodenje evidence lastnikov, najemnikov in uporabnikov.
 • ߋ  Organizacija zborov lastnikov in izvedba sprejetih odločitev.
 • ߋ  Organizacija sestankov z nadzornimi odbori objektov.
 • ߋ  Implementacija in izvedba sklepov sestankov zbora lastnikov.
 • ߋ  Implementacija in izvedba sklepov sestanka nadzornih odborov.
 • ߋ  Posredovanje podatkov upravnim organom.

Tehnično-strokovne storitve

 • ߋ  Priprava plana rednega in investicijskega vzdrževanja na podlagi detajlnega pregleda vseh delov posamezne nepremičnine.
 • ߋ  Izvedba inženiringa za večja vzdrževalna dela.
 • ߋ  Izvedba nadzora nad izvedbo večjih vzdrževalnih del.
 • ߋ  Organizacija in izvedba reklamacijskih zahtevkov do izvajalca pri izvedbi del.
 • ߋ  Organizacija vseh potrebnih postopkov za izvedbo ustrezne aktivne požarne zaščite.
 • ߋ  Organizacija manjših in rednih vzdrževalnih del.
 • ߋ  Nadzor nad izvajalci izvedbe rednih vzdrževalnih del.
 • ߋ  Vodenje ustrezne in zakonsko določene evidence o izvedenih rednih vzdrževalni delih na napravah v objektih.

Finančne storitve

 • ߋ  Delitev stroškov storitev in dobave materiala za vzdrževanja skupnih prostorov, naprav in pripadajoče okolice.
 • ߋ  Vodenje evidence plačil.
 • ߋ  Vodenje in upravljanje sredstev rezervnega sklada na posebnih »fiduciarnih« računih.
 • ߋ  Izdelava finančnih poročil za stavbo.

Pravne storitve

 • ߋ  Lastnike zastopamo v okviru danih pooblastil v sodnih in upravnih zadevah, povezanih s skupnimi deli in napravami.
 • ߋ  Priprava in izdelava pogodb o medsebojnih razmerjih.
 • ߋ  Priprava in izdelava hišnih redov.
 • ߋ  Pravno svetovanje pri o upravljanju skupnih prostorov, delov, naprav in pripadajoče okolice.


Vzdrževanje

Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih objektov ter garažnih hiš je dejavnost kateri v podjetju Pun nepremičnine dajemo poseben pomen. Vzdrževanje je ključ pri ohranjanju in nadgradnja vrednosti vaših nepremičnin.

Gospodarjenje

Vašo energijo in čas porabite za vaš osnoven posel ali pa vaš čas porabljajte zase. Za vse ostalo smo tu mi. Gospodarjenje z nepremičninami je produkt, ki je namenjen lastnikom večih nepremičnin in sicer tako stanovanjskih kot poslovnih.

Prodaja

V Pun nepremičnine posredujemo pri prodaji oziroma nakupu stanovanj (tako novogradenj kot starejših enot), poslovnih prostorov, lokalov, parkirnih mest in zemljišč. Ukvarjamo pa se tudi z oddajo in najemom navedenih nepremičnin.